Bitmania

Един "бит" (bit) е основна единица за информация в електронна форма. Той представлява количество информация, съхранявано на компютърно устройство или друг вид физически носител. "Бит" може да се дефинира и като двоична променлива, способна да представлява само две възможни стойности (0 или 1). Група от 8 бита формира "байт" (Byte).
1kB = 1024 B
1MB = 1024 kB
1GB = 1024 MB

Нова игра
Ръководство за учителя

Общо точки: Брой щраквания: